søndag den 26. maj 2019

Så meget er uligheden steget i Danmark (opdateret maj 2019)

Hvor meget er indkomstuligheden steget? Hvornår begyndte stigningen? Hvordan fordeler uligheden sig? Stiger uligheden mere i Danmark end i andre lande? Jeg har samlet en lang række målinger af indkomstulighed, og ved at sammenholde dem kommer jeg frem til svar på alle de stillede spørgsmål.


Update: I denne reviderede version af mit nu tre år gamle blogindlæg om den stigende indkomstulighed i Danmark, viser jeg hvor meget uligheden er steget siden dengang. 

Der er nok mange, der har indtryk af, at uligheden i indkomsterne er steget de seneste år, hvilket er – som det meget snart vil blive klart – helt korrekt. Men der findes mange måder at måle ulighed på. Derfor vil jeg i det følgende måle indkomstuligheden i Danmark med ALLE de gængse ulighedsmål. Det vil sige jeg måler ginikoefficient, 80/20 ratio, indkomstudvikling i deciler, indkomstudvikling for de 1 % rigeste, samt relativ fattigdom. I alt præsenteres 16 opgørelser af ulighed. Bare for at være helt sikker.

Selvom vi fornemmer, at uligheden er steget, er der nok udbredt tvivl om, hvor meget uligheden rent faktisk er steget. Er Danmark stadigvæk et af de lande i verden med mindst ulighed? Er uligheden i Danmark steget mere eller mindre end i sammenlignelige lande? Udviklingen i Danmark skal sættes i internationalt perspektiv. På den måde kan vi se hvilken retning Danmark bevæger i, relativt til andre lande.

Og så starter vi.

Uligheden belyst ved udviklingen i ginikoefficienten i Danmark i historisk og international sammenligning


Det mest kendte og gængse ulighedsmål er ginikoefficienten. Et mål hvor 0 dækker over at alle tjener det samme, og 100 dækker over, at en person tjener det hele. I praksis ligger ginikoefficienten i verdens lande på mellem 20-65.

  • En koefficient på 20 vil indikere et meget lige land, som f.eks. Danmark før uligheden steg.
  • En koefficient på omkring 40 er typisk for et ret ulige land, som f.eks. USA.
  • En koefficient på over 60, vil indikere et ekstremt ulige land, som f.eks. Sydafrika.


Udviklingen i ginikoefficienten i Danmark i perioden 2000-2014 fremgår i søjlediagrammet nedenfor.

Ækvivaleret disponibel indkomst. Gini-koefficient fra Statistikbanken, Danmarks statistik, tabel IFOR 41, hentet 13. april 2016.

Her ses en tendens; indkomstuligheden i Danmark er steget markant fra 2003-2008, og er forblevet på et højt niveau siden.

Update: Ifølge Danmarks Statistik var Gini-koefficienten i Danmark vokset til 29,3 i 2017, der er vores seneste måling. 

Disse data suppleres med flere opgørelser af ginikoefficienten, der går tilbage til 1985.

Kilde: De glemte Fattige af Jonas Schytz Juul med Emilie Agner Damm og Solveig Prag Blicher, AE rådet november 2015. http://ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/publikation/ae_fl15.pdf

Af ovenstående graf kan det udledes, at tendensen med stigende ulighed startede allerede i midten af 1990’erne, og er af ret omfattende karakter. Uanset hvilken dataserie der refereres til, er ginikoefficienten steget med cirka 7 point, svarende til en stigning på mellem 33-36 %.

Både dataserien fra Danmarks Statistik og Finansministeriet har en meget høj pålidelighed, idet de er baseret på registerdata. Der er altså tale om optællinger af alle danskeres indkomst (i modsætning til eksempelvis en spørgeskemaundersøgelse baseret på stikprøveudtræk). Forskellen i de to dataserier skyldes blandet andet, at lejeværdien af egen bolig er beregnet forskelligt. Det interessante er heller ikke det konkrete tal, men udviklingen i tallene.

Den røde linje (med AE rådets beregninger) adskiller sig fra Danmarks Statistiks tal ved, at man vælger at se bort fra negative indkomster. I Danmark var der mange (typisk selvstændige) der fik negative indkomster i forbindelse med finanskrisen 2008-9, hvilket drev uligheden op (der er tale om folk, der tabte penge på at drive virksomhed). Her er det bemærkelsesværdigt, at uligheden i AE-rådets talserie viser sig at stige efter finanskrisen. 

Diskrepansen mellem de to taleserier afslører, at den tilsyneladende stagnerede ulighed i Danmark efter finanskrisen, dækker over to bevægelser. På den ene side fortsætter de dynamikker, der hele tiden får uligheden til at stige. På den anden side skjules denne tendens af, at de personer der oplevede negative indkomster i forbindelse med finanskrisen, har fået positive indkomster igen (deres virksomheder giver igen overskud).

Men hvordan placeres Danmark i en international sammenligning? Udviklingen i andre lande kan vi få belyst gennem data fra OECD og Eurostat. Der er dog bemærkelsesværdig stor forskel på, hvordan de to institutioner beregner Danmarks ginikoefficient jævnfør nedenstående søjlediagram.

Kilde: De glemte Fattige af Jonas Schytz Juul med Emilie Agner Damm og Solveig Prag Blicher, AE rådet november 2015. http://ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/publikation/ae_fl15.pdf

Ifølge grafen fra OECD er Danmark det land med mindst ulighed, relativt til de andre OECD lande. Hos Eurostat indtager Danmark en midterposition. Vigtigt er det dog at bide mærke i, at OECD fraregner en del af de højeste og laveste indkomster for Danmarks vedkommende, hvilket kan skævvride Danmarks relative placering.

Update: Ifølge OECD er Danmark rykket fra det mest lige land af alle OECD lande i 2009 til en syvendeplads i 2015. 

Begge institutioner er dog enige om at uligheden er stigende. OECD måler, at stigningen i uligheden fra 1985 til i dag, har været af samme størrelsesorden som gennemsnittet for de fleste OECD lande, jævnfør nedenstående figur.

Kilde: In it together. Why less inequality benefits all. Overview. OECD, 2015.


Udviklingen i Eurostats data er lidt anderledes. Ved at zoome ind på perioden 1995 til i dag, og fokusere på EU15 (de lande der var medlem af EU før østudvidelsen, altså de mest sammenlignelige EU-lande), afsløres det, at uligheden i Danmark ikke blot er steget, men at Danmark har travlt med at indhente de andre lande i ulighedskapløbet. Hvis stigningen i uligheden i henholdsvis Danmark og EU15 fortsætter med samme hast, vil de to kurver mødes om cirka ti år, og Danmark vil så være et helt gennemsnitligt vesteuropæisk land m.h.t. ulighed.

Ækvivaleret disponibel indkomst. Kilde: Eurostat http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do Besøgt 9. maj 2016. Dataserien er ikke komplet, hvor der mangler data har jeg brugt året før. 

For at opsummere: Forskellige opgørelser af ginikoefficienten viser, at indkomstuligheden i Danmark er steget støt siden 1995, og at uligheden i denne periode er vokset hurtigere end i flertallet af andre sammenlignelige lande.

Update: Ifølge Eurostat var Danmark i 2016 mere ulige end: Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Island, Finland, Norge, Belgien, Sverige og Holland. 

Uligheden belyst ved udviklingen i forskellige gruppers indkomst


Ginikoefficienten skal suppleres af andre ulighedsmål. Det svage punkt ved ginikoefficienten er, at det ikke ekspliciterer, hvordan indkomsten er ulige fordelt. Det kan man opnå større viden om, ved at se på (1) forskellen i indkomst mellem de rigeste og de fattigste, eller ganske simpelt ved at måle, (2) hvilke grupper der har haft den største indkomstfremgang, eller (3) hvor stor en andel af den samlede produktion, den rigeste del af befolkningen lægger beslag på.

På nedenstående søjlediagram, der bygger på registerdata fra Danmarks Statistik, er den samlede indkomst for de to laveste indkomstdeciler blevet divideret op i indkomsten for de to højeste indkomstdeciler (et decil er en tiendedel af befolkningen).

80/20-raten fra Statistikbanken, Danmarks statistik, tabel IFOR 41, hentet 13. april 2016

Søjlediagrammet bekræfter tendensen fra vores allerførste fremstilling af ginikoefficienten. Uligheden stiger 2003-2008. Igen er det de negative indkomster, der gør forskellen mellem top og bund ekstra stor under selve finanskrisen. Efter at antallet af negative indkomster er normaliseret, begynder uligheden igen at stige.

Update: I 2017 var 80/20 ratio steget til 4,6 ifølge Danmarks Statistik. 


På nedenstående graf ses specifikt på udviklingen i den disponible indkomst for det øverste og det nederste decil i Danmark. Nu måler vi altså ikke i indkomstandele men i absolut indkomst i kr. og ører. (realindkomst, det vil sige fraregnet inflation).

Gennemsnitlig ækvivaleret disponibel indkomst efter decil fra Statistikbanken, Danmarks statistik, tabel IFOR 32, hentet 13. april 2016.

Grafen viser at de 10 % fattigste danskere har meget tæt på nøjagtig samme indkomst i år 2014 som i år 2000 (den voldsomme nedgang 2008-9 skyldes igen de negative indkomster, der opstod i forbindelse med finanskrisen). Den øgede ulighed mellem top og bund i Danmark, skyldes altså at de rigeste danskere har forøget deres indkomst, uden at bunden er fulgt med. De 10 % rigeste har forøget deres indkomst med næsten 80 % i perioden 2000-2014.

I det følgende kastes et blik på udviklingen siden 1985.

Kilde: De glemte Fattige af Jonas Schytz Juul med Emilie Agner Damm og Solveig Prag Blicher, AE rådet november 2015. http://ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/publikation/ae_fl15.pdf

Det fremgår af AE-rådets graf, at indkomstudviklingen for de fattigste 10 % af befolkningen fulgte med den gennemsnitlige udvikling for resten af befolkningen i årene 1985-2003. Herefter oplever de 10 % fattigste stagnation, mens de 10 % rigeste forøger deres indtjening dramatisk.

Update: Ifølge data fra Danmarks Statistik ligger indkomsten for de 10 % fattigste stadig under niveauet fra 1995. Uanset opgørelsesmetode er det samlede billede, at de fattigste 10 % ikke har oplevet en indkomstfremgang i dette årtusinde, hverken i relativ eller absolut forstand. 

Fra 2003 beslaglægger de rigeste pludselig en større andel af den samlede indkomst, og selvom de oplever nedgang under finanskrisen 2008-9, lykkedes det dem alligevel ikke blot at indhente det tabte, men også at øge deres indkomst mere end nogen andre indkomstgrupper.

I perioden 1985-2013 steg indkomsten for de 10 % fattigste med i alt 40 %, mens indkomstfremgangen for de 10 procent rigeste var 105 %. Hvordan korresponderer denne udvikling med udviklingen i sammenlignelige lande? Det kan aflæses på nedenstående graf.

Kilde: In it together. Why less inequality benefits all. Overview. OECD, 2015.

Eftersom datamaterialet til de to ovenstående grafer kommer fra forskellige institutioner (Danmarks Statistik og OECD), skal man være forsigtig med direkte sammenligninger. Det er imidlertid slående, hvorledes den internationale udvikling minder om udviklingen i Danmark.

Der er dog en bemærkelsesværdig forskel: Hvor afstanden mellem øverste og nederste decil er vokset stabilt som internationalt gennemsnit, har udviklingen i Danmark mere haft karakter af en eksponentiel stigning. I Danmark blev afstanden mellem øverste og nederste decil, og dermed uligheden, slet ikke øget i årene 1985-1996, kun lidt øget i perioden 1996-2003, og derefter dramatisk øget i tiden 2003-2013.

For at opsummere: Der tegner sig et samlet billede af, at uligheden er steget lige meget i Danmark som i gennemsnittet af sammenlignelige lande i perioden fra 1985 til i dag. Stigningen i uligheden startede imidlertid senere i Danmark, men har til gengæld været voldsommere.

Update: Efter Finanskrisen (2008) er uligheden holdt op med at stige i de fleste europæiske lande, men ikke i Danmark (og Sverige). Derfor har Danmark nu indhentet de fleste andre europæiske lande, hvad angår ulighed. 

Den ovenstående gennemgang har koncentreret sig om deciler. I debatten om uligheden, har opmærksomheden også været rettet mod den øverste ene procents andel af den samlede indkomst. Dette skyldes især, at den rigeste procent af alle amerikanere, har øget deres andel af den samlede indtægt betydeligt siden midten af 1980’erne. Den rigeste procents andel af de samlede indkomster i henholdsvis USA og Danmark fremgår af de nedenstående grafer.

Facundo Alvaredo, Anthony B. Atkinson, Thomas Piketty, Emmanuel Saez, and Gabriel Zucman: The World Wealth and Income Database, http://www.wid.world  hentet 13. april 2016

Facundo Alvaredo, Anthony B. Atkinson, Thomas Piketty, Emmanuel Saez, and Gabriel Zucman: The World Wealth and Income Database, http://www.wid.world  hentet 13. april 2016

Af de to grafer kan udledes, at tendensen til, at den absolutte top beslaglægger en stadig større del af de samlede indkomster startede senere i Danmark, og har (indtil 2010) ikke nået samme proportioner som i USA. Det må dog tilføjes at udviklingen i USA i internationalt perspektiv er enestående, jævnfør nedenstående søjlediagram.

Facundo Alvaredo, Anthony B. Atkinson, Thomas Piketty, Emmanuel Saez, and Gabriel Zucman: The World Wealth and Income Database, http://www.wid.world  hentet 13. april 2016. Udvalget af lande skyldes tilgængeligheden af sammenlignelige data.

Update: Det er især den rigeste ene procents andel af den samlede indkomst, der er steget siden Finanskrisen for Danmarks vedkommende. Den nye ulighed er altså et resultat af, at den rigeste ene procent er blevet meget rigere (mens den fattigere halvdel af befolkningen er gået tilsvarende tilbage i indkomstandel). Det dokumenterer jeg i min artikel Uligheden i Danmark er nu højere end gennemsnittet for EU trykt i netmediet Eftertrykket.dk 9. maj i år. Den samme nyhed kunne læses i en rapporten Stigende topindkomstandel i Danmark publiceret af Tænketanken Kraka 22. maj i år. 

Uligheden belyst ved udviklingen i relativ fattigdom


Det sidste ulighedsmål, der vil blive anvendt, er den relative fattigdom. Personer med en indkomst på under 50 % af medianindkomsten defineres her som fattige. Anvender man denne målestok på Danmark, fremgår det af nedenstående søjlediagram, at fattigdommen steg exceptionelt i Danmark under finanskrisen. Faktisk hører Danmark med i den ene procents af EU’s befolkning, der oplevede den største stigning i relativ fattigdom.

Eurostat. At-risk-of-poverty rate by poverty threshold and most frequent activity in the previous year (source: SILC ilc_li04). Hentet 14. Maj 2016.

Når udviklingen iagttages i et længere tidsperspektiv, forekommer den danske udvikling mindre dramatisk.

Eurostat. At-risk-of-poverty rate by poverty threshold and most frequent activity in the previous year (source: SILC ilc_li04). Hentet 14. Maj 2016.

Set over en periode på 10 år er det korrekt, at fattigdommen steg lidt mere i Danmark end i EU som helhed, men den voldsomme stigning 2007-10 er for størstedelens vedkommende tilbagerullet.

Det bliver ofte fremhævet i debatten, at den relative fattigdom stiger, fordi der bliver flere studerende, og at relativ fattigdom ikke er et problem, så længe at man kun befinder sig i situationen i kort tid, som f.eks. et enkelt år. Derfor er det interessant at se på stigningen i langvarig fattigdom eksklusiv studerende. Denne opgørelse har AE-rådet lavet.

Kilde: Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 % i Danmark af Jonas Schytz Juul med Helene Regitze Lund Wandsøe, AE rådet september 2012.  http://www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_antallet-af-langvarigt-fattige-er-steget-med-80-procent-i-danmark.pdf

Af grafen fremgår det, at det øgede optag af studerende faktisk har trukket antallet af fattige op efter finanskrisen (mange har måttet søge uddannelse, fordi der ikke var job at få). Det står imidlertid klart (ved at sammenligne de senest præsenterede grafer), at stigningen i antallet af langvarigt fattige eksklusiv studerende er tilnærmelsesvis identisk med stigningen i andel relativt (etårs) fattige i (hele) befolkningen.

For at opsummere: Når der måles på relativ fattigdom bekræftes det billedede, som også alle de andre fattigdomsmål har vist. Uligheden i Danmark er stigende, og i det seneste år er uligheden steget mere i Danmark end i de fleste andre sammenlignelige lande.

Til sidst står kun tilbage at pege på en i bogstavelig forstand lille gruppe, der er blevet særligt hårdt ramt af den stigende ulighed i Danmark: Børn. Det fremgår af nedenstående graf fra AE-rådet.

Kilde: De glemte Fattige af Jonas Schytz Juul med Emilie Agner Damm og Solveig Prag Blicher, AE rådet november 2015. http://ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/publikation/ae_fl15.pdf


Af alle de forskellige måder hvorpå uligheden er blevet målt og vejet i denne gennemgang af udviklingen, er der ikke blevet iagttaget nogen stigning, der kan måle sig med stigningen i antal fattige børn. Kurven blev knækket da den forrige regering afskaffede fattigdomsydelserne, men efter at den nuværende regering indførte kontanthjælpsloftet, skønnes antallet af fattige børn at være vokset så meget, at det springer skalaen i ovenstående graf.


Update: AE-rådet seneste opgørelse over antallet af langvarigt fattige børn viser, at tallet er steget med mere end 50 % siden ovenstående opgørelse. Samtidig er der fremkommet adskillige studier der viser, at hvis man vokser op i fattigdom, er der ikke blot større risiko for at man selv ender i fattigdom som voksen, men at risikoen er stigende. Med andre ord går det den forkerte vej med at bryde den negative sociale arv. 

Efter denne tour de force ud i måling af ulighed, er der fremkommet et ganske præcist billede af stigningen i uligheden i Danmark i historisk og internationalt perspektiv. Over perioden fra 1985 til i dag er uligheden steget markant i Danmark, ligesom det er tilfældet i de fleste andre sammenlignelige lande. Udviklingen i Danmark dækker dog over, at uligheden først begyndte at stige i midten af 1990’erne, og at uligheden er steget særligt voldsomt siden 2003.

Update: Det skulle nu være godtgjort at uligheden i Danmark er steget ganske betydeligt, navnligt siden årtusindskiftet. Der står imidlertid stadig nogle indvendinger og spørgsmål tilbage. 

For det første rejses der ofte kritik af de her anvendte ulighedsmål. Det kan være rimeligt at kritisere det enkelte ulighedsmål, fordi uligheden er så kompleks, at intet mål kan belyse den samlede problemstilling. Det bemærkelsesværdige er imidlertid, at alle mål viser det samme, nemlig kraftigt stigende ulighed. En anden ofte hørt indvending går på, at den stigene ulighed skyldes naturlige årsager såsom aldring og flere studerende. Alt efter måleinstrument kan denne kritik naturligvis være relevant. Det er imidlertid slet ikke den væsentligste grund til at uligheden stiger. 


Hvis du vil læse mere om kritikken af kritikken af målinger af uligheden, har jeg skrevet en kort Guide til Spin om Ulighed trykt i Netavisen Pio 14. frebruar i år. 


Hvis du er interesseret i at vide, hvorfor uligheden stiger i Danmark, og hvorfor jeg forventer, at den bliver ved med at stige, kan du få svaret i min artikel Stiger uligheden efter samme mønster som Piketty afdækker i sin bog Kapitalen i det 21'ende århundrede? tryk i tidsskiftet Økonomi og Politik oktober 2018. 


Bemærk i øvrigt, at jeg i ovennævnte artikel forudsiger, at Danmark snart vil være et helt normalt europæisk land, hvad angår niveauet af ulighed. Det er allerede sket, men det vidste jeg ikke da jeg skrev artiklen for et år siden. Bemærk også, at min hypotese om at uligheden vil fortsætte med at stige på grund af støt stigende formueindkomster hos den absolutte top i indkomsthierakiet, efterfølgende er blevet underbygget med data publiceret af tænketanken Kraka (samme rapport som jeg linkede til tidligere). 


Endelig kunne det være relevant at diskutere, hvad vi kan gøre for at rulle uligheden tilbage igen. Jeg har skrevet kort om det i klummen 8 forslag til at stoppe den stigende ulighed trykt i Netavisen Pio 22. oktober 2018. 

mandag den 8. oktober 2018

Stiger uligheden i Danmark efter samme mønster, som Piketty afdækker i Kapitalen i det 21. århundrede?

Nedenstående blogindlæg blev fremlagt som et paper på forskningskonferencen Nordom XV den 24. august 2018. Konferencen blev lavet som et samarbejde mellem Roskilde Universitet, Institut for Samfund og Erhverv, samt Københavns Universitet, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi. Desuden er blogindlægget trykt som en artikel i tidsskriftet Økonomi og Politik nr. 3, årgang 91, 2018, og bragt med tilladelse. Tidsskriftet udgives på DJØF Forlag. 

Resumé

I sin bog Kapitalen i det 21. århundrede fra 2014 efterviser Thomas Piketty et fælles mønster for de tidligt industrialiserede lande, der har ført til stigende ulighed siden 1980. Pikettys empiri omfatter dog ikke Danmark, hvorfor det siden bogens udgivelse har været til debat, om udviklingen i Danmark følger det samme mønster som de øvrigt tidligt industrialiserede lande. Denne artikel rummer det første systematiske forsøg på at teste Pikettys tese om, at uligheden er på vej tilbage på niveauet for 1800-tallet, på Danmark. Artiklen bekræfter, at mønstret i Danmark er identisk med det Piketty finder i de øvrige tidligt industrialiserede lande, dog med den forskel, at situationen med stigende ulighed i Danmark indfandt sig senere og startede fra et lavere niveau, men at uligheden til gengæld nu vokser hurtigere. Det forudses, at uligheden i Danmark ved uændret politik vil vedblive at stige fremover.

Thomas Piketty 

Har Pikettys tese relevans for Danmark?


Den franske økonom Thomas Piketty vakte opsigt med sin bog Kapitalen i det 21. Århundrede (2014). Heri dokumenterer Piketty, hvorledes topindkomsternes andel af den samlede indkomst i de tidligt industrialiserede lande faldt i forlængelse af de to verdenskrige, dernæst lå på et lavt niveau indtil omkring 1980, hvorefter uligheden nu stiger igen.

Piketty mener at have afdækket forklaringen på denne udvikling. Han mener endvidere, at der er tale om en selvforstærkende dynamik, og konkluderer derfor, at vi er er på vej tilbage til 1800-tallets ekstremt skæve indkomstfordeling.

Kapitalen i det 21. Århundredes empiri beskæftiger sig primært med Tyskland, Frankrig, Storbritannien og USA. Derfor er det et åbent spørgsmål, om Pikettys tese har nogen relevans for Danmark. Det dominerende synspunkt synes at være, at uligheden i Danmark er så beskeden, at det ikke kan være tilfældet.

Denne artikel når frem til det modsatte, Pikettys tese er relevant. Det mønster der karakteriserer den stigende ulighed i de øvrige tidligt industrialiserede lande, kan genfindes i Danmark.

Danmark skiller sig ud ved, at uligheden begyndte at stige senere og fra et lavere niveau, men til gengæld stiger uligheden nu hastigere, end det er tilfældet i de øvrige tidligt industrialerede lande.

Hvis den stigende ulighed i Danmark drives opad af den samme selvforstærkende dynamik, som Piketty afdækker i Kapitalen i det 21. Århundrede, kan vi forvente, at Danmark snart vil have indhentet de øvrige tidligt industrialiserede lande, hvad angår ulighed.

Denne artikel vil punkt for punkt efterprøve om Danmark følger det mønster, som Piketty mener fører til en selvforstærkende ulighedsspiral. Empirien kommer fra kendte og offentligt tilgængelige kilder. Artiklens originale bidrag er dens udlægning og operationalisering af Pikettys tese.

Inden artiklen vender sig mod Piketty, tager den først en lille ekskurs. Det skal kort diskuteres, om stigende ulighed overhovedet udgør et samfundsøkonomisk problem, som det kan retfærdiggøres at bruge tid på at beskæftige sig med.

Er det et problem at de rige bliver rigere?


Den generelle indvending mod at bekymre sig om ulighed er, at ulighed ikke fører til lavere levestandard. Ingen bliver ringere stillet, blot fordi en større del af væksten tilfalder de rigeste frem for den øvrige befolkning. 

Denne indvending tager ikke højde for, at uligheden er stigende. Hvis stigningen i uligheden får lov at fortsætte længe nok, vil det uundgåeligt føre til faldende levestandard for flertallet. Grundet princippet om rentesregning vil indkomsten hos de rigeste på et tidspunkt blive så stor, at en stadig forøgelse af deres indkomst vil overgå den samlede økonomiske vækst, og dermed vil de rigestes stigende indkomst blive på bekostning af den øvrige befolkning.

Det skal bemærkes at dette scenarie ikke angår en fjern hypotetisk fremtid. Levestandarden er allerede faldende blandt de fattigste danskere.

Ifølge Danmark Statistiks opgørelser over indkomstfordelingen (Statistikbanken, tabel IFOR32, omregnet til faste priser) var gennemsnitsindkomsten for de fattigste 10 procent danskere marginalt lavere i 2016 end i år 2000, og en del lavere end i år 2006. Tager man højde for, at de fattigste danskere bruger flere penge på husleje og mad end den øvrige befolkning, kan det konkluderes, at de fattigste danskere har haft et betydeligt tab i købekraft, eftersom priserne på husleje og mad er steget mere end den almindelige prisudvikling i samme periode.

Kan ulighed gøre skade på samfundet?


Ulighed kan betragtes som en uafhængig variabel, der kan føre til en uhensigtsmæssig samfundsudvikling.

Statistisk set er der et sammenfald mellem høj ulighed og dårlig folkesundhed og høj kriminalitet. Sammenhængen er blandt andet blevet dokumenteret af Wilkinson & Pickett (2011).

Et studie af Rune V. Lesner baseret på detaljerede danske registerdata slår fast, at en opvækst i fattigdom giver lavere lønninger og dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet som voksen. Blot et ekstra år i fattigdom i starten af teenageårene giver et fald i erhvervsindkomsten på over 12 procent. som voksen (Juul, 2018).

Har uligheden naturlige årsager?


Ulighed kan også betragtes som en afhængig variabel, altså som en effekt af andre hændelser. For eksempel oplever Danmark et stigende antal ældre og indvandrere, der i kraft af deres lavere arbejdsmarkedstilknytning har lavere indkomst. Derved stiger uligheden.

Hvis vi antager at aldringen og indvandringen er et midlertidigt fænomen, er der ingen grund til at bekymre sig om stigende ulighed, hvis aldring og indvandring er den eneste årsag til stigende ulighed.

Imidlertid er hverken aldring eller indvandring mere relevant i Danmark end i de øvrige tidligt industrialiserede lande, og kan dermed ikke være forklaringen på, at uligheden stiger særligt hastigt i Danmark.

Hvor meget og hvor hurtigt stiger uligheden i Danmark?


Måler man indkomstuligheden ved Gini-koefficienten som den opgøres af OECD, ses at Danmark er et af de mest lige lande. Ser man på stigningen i Gini-koefficienten 1995-2014 fremgår det, at uligheden stiger hurtigst i Danmark og Sverige uanset om der måles absolut i point eller relativt i procentvis stigning (Asmussen, 2018). Dette i øvrigt til trods for, at OECD’s anderledes opgørelse af lejeværdien af egen bolig konsekvent får Gini-koefficienten for Danmark til at fremstå lavere, end tilfældet er hos eksempelvis Danmarks Statistik og Økonomiministeriet.

Måling af uligheden med Gini-koefficienten kan være utilstrækkelig, fordi denne metode mangler følsomhed til at indfange den dynamik, der dominerer udviklingen i uligheden, nemlig at det er de absolutte topindkomster, der lægger beslag på en stadig større del af den samlede indkomst.

Tal fra Det Økonomiske Råd (2016) viser, at de rigeste 10 procent af danskerne, undtagen den rigeste ene procent, siden 1990 har øget deres andel af den samlede indkomst med over 15 procent, mens den rigeste ene procent af danskerne, undtagen den rigeste promille, har øget deres andel med over 55 procent, samtidig med at den rigeste promille har øget deres andel med 200 procent. Det hører med til historien, at statistikken er påvirket af oplysninger om aktieindkomst, der først blev tilgængelige i løbet af 1990’erne, men mønstret er ikke til at tage fejl af, og i overensstemmelse med den internationale trend.

Stigningen i uligheden i Danmark tog for alvor fart lige omkring 2003. Ifølge Eurostat disponerede de 20 procent rigeste danskere i den arbejdsdygtige alder det år over 3,4 gange så meget indkomst, som de 20 procent fattigste. Det var og er i international sammenligning en meget lige indkomstfordeling. I EU samlet set disponerede de 20 procent rigeste i den arbejdsdygtige alder i 2004 over 5,2 gange mere indkomst end de 20 procent fattigste.

Så hopper vi frem i tiden.

I 2016 disponerede de 20 procent rigeste danskere i den arbejdsdygtige alder over 4,4 gange mere end de 20 procent fattigste. En relativ stigning på 29,4 procent. I EU var den relative stigning i perioden 2004-2015 på 3,8 procent.

Bemærk, at tallene stammer fra Eurostat, og eftersom de bygger delvist på survey-data, hvor folk har meddelt deres indkomst, for året før de blev interviewet, har jeg ændret årstallene, så de matcher indkomståret, og ikke året hvor respondenterne blev interviewet.

Har ændret indkomstmobilitet betydning for vores måling af uligheden?


Når ulighed måles som stigende indkomstulighed indkomstgrupperne imellem, må det overvejes, om indkomstmobiliteten har ændret sig. Har der været stigende indkomstmobilitet i Danmark, betyder det at flere danskere, der det ene år var i den lave ende af indkomstskalaen, i et andet år vil være rykket op og vice versa. Hvis det er tilfældet, vil vores målinger af den årlige stigning i uligheden overdrive udviklingen i uligheden set over et livsforløb.

Imidlertid er indkomstmobiliteten faldende i Danmark. Det vil sige, at vores målinger af stigende indkomstulighed målt på årsbasis dækker over en endnu større stigning i indkomstuligheden over et livsforløb.

Den faldende indkomstmobilitet i Danmark er dokumenteret af Tænketanken Kraka (Jakobsen, 2016). Faldet i indkomstmobiliteten går ud over de yngre generationer. Hvis dine forældres indkomst var blandt de 20 procent højeste, da du var ung, er sandsynligheden for at du selv lå i samme indkomstgruppe som 38-40-årig, steget med knap 10 procent, når man sammenligner årgang 1961-1963 med årgang 1972-1974.

Større chance for at havne i den høje indkomstgruppe er meget fint for dem, der havde rige forældre, men omvendt er chancen for at nå den rigeste indkomstgruppe, hvis ens forældre hørte til blandt de fattigste, faldet med knap 20 procent. Med andre ord er indkomstmobiliteten faldet betydeligt efter 2001.

For at opsummere: Vi har fjernet aldring og indvandring som forklaringen på den særligt dramatiske stigning i uligheden i Danmark. Til gengæld har vi fundet ud af, at faldende indkomstmobilitet er med til at underdrive vores målinger. Det står værre til med uligheden, end vores observationer umiddelbart viser. Vi har også erkendt, at jo mere uligheden får lov at stige, jo flere danskere vil opleve et absolut fald i deres levestandard.

Nu vender artiklen tilbage til Pikettys tese om den dynamik, der internationalt er ved at drive uligheden op på niveauet fra 1800-tallet. Hvilket mønster er det, Piketty har afdækket, og kan dette mønster genfindes i Danmark?

Hvad skaber den stigende ulighed ifølge Piketty?


Piketty (2014) observerer, at topindkomsternes andel af den samlede indkomst stiger. Det skyldes ikke folk i arbejde, der bliver rigere på bekostning af folk uden for arbejdsmarkedet. Det er ikke højtuddannede, der bliver rigere på bekostning af lavtuddannede. Det skyldes først og fremmest, at de formuende bliver rigere på bekostning af de ikke-formuende, mens de ekstremt formuende bliver rigere relativt til de knap så ekstremt formuende.

Forklaringen på, at de rige bliver rigere på bekostning af den øvrige befolkning, skal ifølge Piketty helt overordnet findes i to forhold. For det første, at værdien af den samlede formue, og dermed formueafkastet, stiger relativt til værdien af den samlede produktion. For det andet, at den økonomiske vækst er faldende.

Piketty kombinerer de to tendenser i udsagnet r>g, hvilket vil sige, at så længe r (afkast af formue) er større end g (økonomisk vækst), vil de rige (hvis indtægter hovedsageligt kommer fra afkast på formue) øge deres indtægter hurtigere, end den samlede produktion stiger. For disse indtægter erhverver de i forvejen rige sig mere formue. Herved er der startet en dynamik, hvor topindkomsterne konstant øger deres andel af den samlede indkomst.

Katalysatoren, der har igangsat ovenstående proces, er ændret fordelingspolitik. Lavere skat har øget topindkomsternes mulighed for at efterspørge formue, hvad der har drevet den samlede formue op i pris relativt til produktionen. En proces, der er blevet yderligere forstærket af kapitalens fri bevægelighed over grænserne.

For at opsummere. Vejen til konstant stigende ulighed starter med klassisk omfordelingspolitik efter Matthæus-Princippet: Thi den, som har, ham skal der gives, og han skal få overflod; men den, som ikke har, fra ham skal endog det tages, som han har.

At uligheden i Danmark er steget som følge af omfordeling fra fattig til rig, er dokumenteret i nærværende tidsskrift af Jørgen Goul Andersen (2018).  I denne gennemgang fremgår det blandt andet, at marginalskatten for højtlønnede er sænket mere i Danmark end i noget andet tidligt industrialiseret land i perioden 2000-2016 (af alle OECD-lande har kun Ungarn sænket marginalskatten for højtlønnede mere end Danmark). Konklusionen er, at ændret skatte- og velfærdspolitik udgør den væsentligste forklaring på den stigende ulighed i Danmark.

Spørgsmålet er nu, om den stigende ulighed i Danmark er et overstået fænomen, eller om vi kan forvente fortsat stigende ulighed. Hvis uligheden i Danmark skal sættes i forbindelse med den konstante stigning, Piketty beskriver, skal følgende betingelser være opfyldt.

(1)   Indkomstuligheden stiger, fordi topindkomsterne lægger beslag på en stadig større andel af den samlede indkomst.
(2)   Værdien af den samlede formue stiger relativt til produktionen.
(3)   Formueafkastet er stigende.
(4)   Formueafkast beskattes mindre end arbejdsindkomst.
(5)   Arveafgiften sænkes, og der arves større formuer.
(6)   De i forvejen formuende akkumulerer en større andel af formuen.

Jo mere disse betingelser viser sig opfyldt for Danmarks vedkommende, jo stærkere må det konkluderes, at Danmark betræder den sti, der ifølge Piketty har ført til stigende ulighed i de øvrige tidligt industrialiserede lande, og jo mere kan vi derfor forvente, at uligheden vil vedblive at stige fremover.

Ad 1/ Lægger topindkomsterne i Danmark beslag på en stigende andel af den samlede indkomst, ligesom det ses i andre tidligt industrialiserede lande?

Som nævnt satte den voldsomme stigning i uligheden i Danmark ind fra 2003. Ifølge World Inequality Database har den rigeste promille i Danmark øget sin andel af den samlede indkomst i Danmark med 36 procent fra 2003 til 2010 (der er den seneste observation). Det økonomiske Råd (2016) anslår stigningen til 27 procent fra 2003 til 2010, og 42 procent fra 2003 til 2014.

Til sammenligning viser data fra World Inequality Database, at den rigeste promilles andel af den samlede indkomst steg med 31 procent i USA (2003-2014), 15 procent i Kina (2003-2010), 14 procent i Australien (2003-2013), 14 procent i Japan (2003-2010), 11 procent i Canada (2003-2015). I samme periode faldt den rigeste promilles andel af den samlede indkomst med 7 procent i Frankrig (2003-2013) og 18 procent i Spanien (2003-2012).

På baggrund af de data der er til rådighed, må det konkluderes, at Danmark er det land, hvor topindkomsternes andel af den samlede indkomst stiger hurtigst.

Ad 2/ Stiger værdien af den samlede formue relativt til produktionen i Danmark efter samme mønster, som Piketty har fundet i de øvrige tidligt industrialiserede lande?

Denne undersøgelse er blevet gennemført af Danmarks Nationalbank (Abildgren, 2015). Her genfindes den samme U-formede kurve, som Piketty dokumenterer for USA, Storbritannien, Tyskland og Frankrig. Forskellen er blot, at stigningen i værdien af den samlede formue i Danmark starter senere og fra et lavere niveau. Til gengæld har udviklingen været så markant, at Danmark nu ligger på niveau med Tyskland og Storbritannien og næsten er tilbage på niveauet fra 1800-tallet.
 
Ad 3/ Stiger formueafkastet i Danmark?

Ifølge oplysninger fra Danmarks Statistik (Statistikbanken, tabel INDKP101 omregnet til faste priser) steg den indkomst, der skabes af sig selv, blot fordi man ejer noget, der genererer et afkast (såsom aktier, obligationer og andre værdipapirer) med 125 procent per indbygger i Danmark fra 1994-2015.

Medregner man den gevinst, man som boligejer har opnået i form af øget lejeværdi af egen bolig (den indkomst, man sparer ved ikke at skulle betale husleje) og de kraftigt formindskede renteudgifter, som især boligejere nyder godt af, har stigningen i formueindkomst per indbygger i Danmark været 594 procent i samme periode.

Til sammenligning har lønstigningen i den private sektor i perioden 1994-2015 været på 62 procent (korrigeret for inflation). Der er altså ikke nogen tvivl om, at formueafkastet er steget i Danmark, og at det siden 1994 bedre har kunnet svare sig at eje værdipapirer og huse end at gå på arbejde.

Ad 4/ Beskattes formueafkast mindre end arbejdsindkomst?

Jævnfør Skatteministeriet (2018) faldt marginalskattesatsen for personlig indkomst fra 68,7 procent i 1993 til 62 procent i 1998. I 2010 faldt marginalskattesatsen for personlig indkomst yderligere til 56,1 procent, og i 2018 lå den på 56,5 procent.

Marginalskattesatsen for kapitalindkomst faldt fra 68,7 procent i 1993 til 58,2 procent i 1998. I 2011 faldt marginalskattesatsen for kapitalindkomst yderligere til 50,2 procent, og i 2018 lå den på 42,7 procent.

Bemærkelsesværdigt er det, at forskellen på marginalskattesatsen på personlig indkomst og kapitalindkomst har bevæget sig fra 0 procent til 13,8 procent fra 1994 til 2018. Igen må det konstateres, at det siden 1994 bedre har kunnet betale sig at få sin indkomst fra formueafkast end ved at gå på arbejde.

Ad 5/ Er arveafgiften blevet sænket, og arves der større formuer i Danmark?

Arveafgiften for familieejede virksomheder er netop blevet sænket fra 15 procent til 5 procent (ændringen er fuldt indfaset i 2020). I skrivende stund er der samlet politisk flertal for helt at afskaffe arveafgiften. Svaret på første del af spørgsmålet må derfor blive et rungende ja, arveafgiften er blevet sænket.

Den lavere arveafgift er i øvrigt foranlediget af, at en række af Danmarks største familieejede virksomheder står over for et snarligt generationsskifte. Der er således flere grunde til at antage, at der arves større formuer i Danmark i den nære fremtid.

Om der allerede er blevet arvet større formuer i den tid, hvor uligheden er steget, kan kun undersøges indirekte, da der ikke findes opgørelser over arvens størrelse i Danmark. En sådan undersøgelse er blevet foretaget af Andersen og Juul (2017). Her konstateres det, at provenuet af arveafgiften har ligget nogenlunde jævnt, siden arvereglerne sidst blev lavet om i 1995. Til gengæld er dødeligheden siden da faldet med 25 procent. Det kunne indikere, at størrelsen på de arvede formuer er steget 25 procent.

Andersen og Juul (2017) bemærker desuden, at arvereglerne i Danmark er indrettet således, at man kan give 61.500 i skattefrit arveforskud per år, og på denne måde undgå at betale arveafgift. Beløbet er ikke indberetningspligtigt, så vi ved ikke hvor meget der er blevet arvet på denne måde. Imidlertid viser en analyse på individniveau, at blandt den rigeste promille af de 18-årige, stammer 99 procent af deres formue fra sådanne overførsler. Analysen viser også, at børn, der modtager arveforskud i barndommen, bliver ved med at gøre det i voksenlivet.

Vi kan konkludere, at på baggrund af det foreliggende materiale ser det ud til, at der er blevet arvet større formuer i Danmark, og det synes helt sikkert, at arv vil få større betydning for formuekoncentrationen for fremtiden.

Ad 6/ Koncentreres ejerskabet af formuerne i toppen af Danmark?


Svaret vil afhænge af, hvordan man operationaliserer spørgsmålet.

Piketty arbejder med det bredest mulige formuebegreb (alt hvad der kan måles). Det kan gå an, så længe man sammenligner lande med en nogenlunde ensartet formuestruktur. Men når det kommer til formuestruktur, er Danmark atypisk. Derfor må der tages en række forbehold, når størrelsen af formuerne måles.

Det store spørgsmål er, om pensionsopsparing skal tælle med. I international sammenligning har Danmark en særdeles stor pensionsformue, der ejes at det store flertal af lønmodtagerne. Denne opsparing modvirker formuekoncentration i toppen.

Der er imidlertid flere grunde til at se bort fra pensionsopsparingen i vores undersøgelse.

For det første må stigningen i danskernes pensionsopsparing forventes at ophøre, når arbejdsmarkedspensionerne er fuldt indfasede. Vi må altså forvente, at denne modvægt til formuekoncentration i toppen i Danmark er en midlertidig foranstaltning. Der er derfor god grund til at analysere formueudviklingen i Danmark eksklusiv pensionsopsparing. Vi må vide, om tilstedeværelsen af pensionsopsparingen slører en dynamik, der svarer til den beskrevet af Piketty.

En vigtigere grund til at analysere formuekoncentrationen uden pensionsopsparing er, som professor ved CBS og ekspert i formuepleje Brooke Harrington (2016) slår fast, at det navnlig er væksten af dynastiske formuer, der driver uligheden op.

Dynastiske formuer har den fordel, at de ikke skal bruges. De kan dermed dedikeres til langsigtede investeringer, der giver bedre afkast, og de er også langt nemmere at placere således, at de kan unddrage sig beskatning.

At skatteunddragelse er udbredt, underbygges med at internationale læk af data har afsløret omfattende skattesnyd blandt topindkomsterne, også blandt danskere.

Et andet indicium på udbredelsen af skatteunddragelse er den omstændighed, at der er oprettet en formel uddannelse (som føromtalte Brooke Harrington har gennemført som en del af sin research) i formueforvaltning, der specifikt handler om, hvordan man bedst undgår beskatning af formuer.

Hvordan har nettoformuen eksklusiv pensionsopsparing udviklet sig i Danmark?

Ifølge Det Økonomiske Råd (2016) rådede de 10 procent rigeste danskere over 82 procent af nettoformuen i 2014, hvilket er stort set identisk med niveauet i starten af 1990’erne (81 procent i 1991). Umiddelbart må det altså afvises, at der er sket en formuekoncentration i Danmark.

Imidlertid dækker udviklingen over en dynamik, der kunne antyde, at der faktisk sker en formuekoncentration. De rigeste 10 procents andel af nettoformuen faldt fra midten af 1990’erne frem til 2007. Denne udvikling skyldes stigningen i huspriserne, der har tilgodeset de fleste af landets husejere (eller i hvert fald de husejere, der købte tidligt). I samme øjeblik som prisboblen på huse bristede, faldt de almindelige danskeres andel af nettoformuen. Igen ser vi et fænomen af midlertidig varighed trække i modsat retning af den generelle trend.

Efter husprisernes kollaps er de rigestes andel af den samlede formue vokset dramatisk. De ti procent rigeste danskere minus den rigeste procent lagde beslag på 52 procent af nettoformuen i 2014 mod 41 procent i 2007 (en relativ stigning på 27 procent). Den rigeste procent af danskerne lagde beslag på 30 procent af nettoformuen i 2014 mod 20 procent 2007 (en relativ stigning på 50 procent).

Det kan opsummeres, at udviklingen i huspriserne og opbygningen af pensionsformuen har skjult en underliggende trend, nemlig en voldsom formuekoncentration blandt de rigeste danskere.

Bemærk i øvrigt, at ligesom i de øvrige tidligt industrialiserede lande kan der i Danmark iagttages det mønster, at tabene i forbindelse med Finanskrisen 2008 ramte de almindelige indkomster langt hårdere, end de ramte topindkomsterne (Harrington, 2016).

Konklusion: Forvent stigende ulighed


Vores gennemgang af den stigende ulighed i Danmark giver grundlag for en klar konklusion. Når det hidtil ikke har været bredt erkendt, at Danmark følger det mønster, som Thomas Piketty har afdækket i Kapitalen i det 21. Århundrede, hænger det sammen med, at spørgsmålet ikke er blevet undersøgt tilstrækkeligt systematisk. Det viser sig nu, at Danmark følger Pikettys mønster for stigende ulighed på alle parametre. Det må derfor forventes (under forudsætning af uændret politik), at uligheden vil vedblive at stige støt i Danmark.

Forskellen på stigningen i uligheden i Danmark vs. USA, Storbritannien, Tyskland og Frankrig er, at stigningen i Danmark er startet senere og fra et lavere niveau, men nu stiger med større hast, end tilfældet er i disse lande. Udviklingen i Danmark har stået på i over to årtier, og det bestyrker en antagelse om, at der er tale om en trend snarere end en afvigelse.

Præcis som Piketty har forklaret, stiger formuernes værdi relativt til den samlede produktion. Det sker, fordi der er stigende efterspørgsel på formue. Formueskattens afskaffelse, fastfrysningen af boligskatterne, den lempelige finanspolitik forud for Finanskrisen, skattelettelser, der tilgodeså topindkomsterne, lavere beskatning af formueafkast - alt dette har sammen med stigende pensionsopsparing og frie internationale kapitalbevægelser drevet priserne på formue op til fordel for dem, der besad formue forud for prisstigningerne på formue.

Balancen i det danske samfunds omfordelingsmekanismer er blevet forrykket, således at der nu er startet en dynamik, hvor de formuendes formuer akkumulerer af sig selv. Afkast af formuen lægges til formuen, der herefter genererer et større afkast, og sådan kan det fortsætte. Den lavere arveafgift, der indfases i disse år, og den endelige afskaffelse af arveafgiften, der forventes vedtaget i nær fremtid, vil yderligere accelerere denne proces.

Hvor er vi på vej hen?


Spørgsmålet er, hvor denne trend fører Danmark hen? Om få år vil Danmark være et helt igennem gennemsnitligt europæisk land, når det kommer til ulighed. Men vil det fortsætte endnu længere? Vil Danmark komme på niveau med USA?

En simpel fremskrivning af væksten i den rigeste promilles indkomster fortæller, at Danmark vil nå samme niveau i ulighed, som USA har i dag, i året 2049 (uanset om man bruger tal fra DØR eller World Income Database). Men er det realistisk at tro, at uligheden kan få lov at stige lige så meget i Danmark, som det har været tilfældet i USA?

Udviklingen i USA er blevet analyseret af nobelpristager i økonomi Joseph Stiglitz (2012) og tidligere arbejdsminister under Bill Clinton Robert Reich (2011, 2015). Af dem erfarer vi, at trenden med stigende ulighed i USA blev skudt i gang med en ændring af skattesatserne, således at USA gik fra at have progressiv beskatning til regressiv beskatning (topindkomsterne betaler nu en lavere procent af deres indkomst i skat end almindelige indkomster). Umiddelbart herefter begynder topledernes lønninger at stige exceptionelt. Samtidig ses en næsten lineær sammenhæng mellem faldende fagforeningsmedlemskab i USA og middelklassens faldende andel af den samlede indkomst. Som følge heraf er topindkomsternes bid af kagen vokset, hver gang der har været højkonjunktur og vækst, for til sidst at være blevet så stor, at topindkomsternes indkomstfremgang voksede sig større end produktionsstigningen.

I takt med at topindkomsterne i USA er blevet rigere, har de også fået mere politisk indflydelse. Det er lykkedes de absolutte topindkomster gennem massiv partistøtte at ændre lovgivningen til deres fordel. Dette kommer til udtryk i forlængelse af patenter, der giver store firmaer monopollignende status. Det kommer til udtryk i lovgivning, der svækker forbrugernes og lønmodtagernes rettigheder. Det kommer til udtryk i et loft på omfanget af bødestraf på insiderhandel og finansiel svindel, så svindel bliver økonomisk rentabel, også selvom det bliver opdaget. Det kommer til udtryk i en svækkelse af skattevæsnet, så det ikke kan overkomme at opkræve korrekt skat (Reich, 2015).

Udviklingen i USA afspejles kun delvist i Danmark. Fagbevægelsen står forholdsvist stærkt i Danmark, hvilket har sikret en lønudvikling nogenlunde i takt med produktionstilvæksten. Skattevæsnet har mistet mandskab og effektivitet, men opruster nu igen efter en serie af skandaler. Imidlertid stiger topledernes lønninger i de store virksomheder betydeligt hurtigere end den øvrige lønudvikling (Finansministeriet, 2018). Der er også eksempler på, at pengestærke interesser køber sig til politisk indflydelse. Det har været tilfældet med forløbet omkring arveafgiften, der er et resultat af massivt lobbyarbejde og pengegaver til de partier, der støtter op om afgiftens afskaffelse (Arnfred og Jessen, 2016).

Danmark har ikke amerikanske tilstande, men tilfældet USA fortæller os, at hvis ikke udviklingen bremses, vil topindkomsterne på et tidspunkt råde over så stor en del af den samlede indkomst, at deres politiske indflydelse bliver så stor, at stigningen i uligheden synes irreversibel.

Bemærk, at det ikke var demokratiet eller fagbevægelsen alene, der fik gjort op med 1800 tallets ekstreme ulighed. Der skulle to verdenskrige til. Det indikerer, at når først den ekstreme ulighed er indtruffet, skal der meget bemærkelsesværdige begivenheder til for at rulle den tilbage.

Konklusionen er derfor, at vi kun har begrænset tid til at rulle uligheden tilbage.

Referencer


Abildgren, Kim (2015), “Estimates of the National Wealth of Denmark 1845-2013”, Working Papers no. 92, København: Danmarks Nationalbank.

Andersen, Jørgen Goul (2018), ”Globalisering og stigende økonomisk ulighed”, artikel fra Økonomi og Politik nr. 1 2018, København: Jurist- og Økonomforbundets forlag.

Andersen, Lars & Jonas Schytz Juul (2017), ”Hvilken rolle spiller arv i Danmark?”, artikel fra Ploug, Niels (red.): Økonomisk Ulighed i Danmark, København:  Jurist- og Økonomforbundets forlag.

Arnfred, Carl Emil & Chris Kjær Jessen (2016), Skjulte Penge, København: Berlingske.

Asmussen, Balder m.fl. (2018), Samfundsstatistik 2018, København: Forlaget Columbus.

Harrington, Brooke (2016), Capital without Borders, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Jakobsen, Kristian Thor (2016): Den sociale mobilitet målt på indkomst er gået tilbage over de seneste godt ti år, København: Tænketanken Kraka.

Juul, Jonas Schytz (2018): Fattigdom i opvæksten giver langvarige konsekvenser, København: AE-rådet.

Pickett, Kate & Richard Wilkinson (2011), Ulighed, København: Information.

Piketty, Thomas (2014): Kapitalen i det 21. århundrede, Viborg: Gyldendal.

Reich, Robert (2010), Aftershock, New York: Knopf Doubleday Publishing Group.

Reich, Robert (2015), Saving Capitalism, New York: Alfred A. Knopf.

Stiglitz, Joseph (2012), The Price of Inequality, New York: Penguin Books.

Datakilder


Det økonomiske Råd: Dansk Økonomi Efterår 2016. Data til figurer i kapitel V. https://dors.dk/vismandsrapporter/dansk-oekonomi-efteraar-2016

Eurostat: Inequality of income distribution S80/S20 income quintile share ratio - EU-SILC. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pns4&lang=en

Finansministeriet: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 376 (Alm. del) af 31. maj 2018. http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/fiu/spm/376/svar/1499999/1915748.pdf

OECD Stat. Income Distribution and Poverty. https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=IDD


Statistikbanken Danmarks Statistik, tabel IFOR32 og INDKP101. http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366

World Inequality Database. http://wid.world/